Våra projekt

Här ser du ett axplock av de projekt som genomförts sedan 2009. Uppdragen varierar från sten och muralmåleri med ett stort fokus på det kulturhistoriska värde. Nedan följer en kort presentation av några projekt.

VALL KYRKA, 2017

Konservering av Peder Hardings gravhäll vilken ligger i kyrkans kor.
Friläggning av ej tidigare känt muralt måleri i Vall kyrkas tornrum. Bilderna visar delar av valvmåleriet.

KÄLLUNGE KYRKA, 2016

Konservering av Källunge kyrkas fyra portaler. Bilderna visar kyrkans långhusportal vilken är uppförd under mitten av 1300-talet. Den är huggen utav grå kalksten som är lite gulaktig i tonen. Denna portal har inslag som åtskiljer den från övriga portaler på ön. Portalen har ett framträdande överstycke med stenskulpturer som är helt olika de som finns på gotländska kyrkoportaler. I tympanon ses Kristi uppståndelse, soldater, växtslingor, djur, rosor. Om man räknar samman rosorna i tympanet tillsammans med de dropparna, så blir antalet tretton, det vill säga Kristus och de tolv apostlarna. I portalens hjässa är ett odjurshuvud.

LÄRBRO KYRKA 2016

Inre och yttre restaurering av Lärbro kyrka där vi varit ansvariga för konservering av det murala måleriet och arkitekturbunden sten både interiört och exteriört. Bilderna visar delar från valvmåleriet och drakens huvud i koret och arkitekturbunden sten både interiört och exteriört.

GRAVVÅRD, Mellan 2016-2017

Vi utför konservering av K-märkta gravvårdar där vi rengör, lagar, dubbar, fixerar, ifyllnad av text, och förgyllning av text. Bilderna visar ett litet axplock på stenar som vi arbetat med.

KLINTE KYRKA

I samband med Klinte kyrkas inre restaurering framkom församlingen med en önskan om att rekonstruera de båda valven i långhuset eftersom det inte var möjligt att frilägga det medeltida måleriet som doldes bakom lager av kalk. Valven kalkades över under 1960-talets restaurering. Det medeltida måleriet var vid denna restaurering frilagt men ansågs vara i för fragmentariskt skick så berörda parter ansåg det lämpligt att kalka över det. Innan detta genomfördes så skissade konstnären Harald Norrby av de båda valven vilket nu kom att ligga som underlag för rekonstruktionen. Rekonstruktionen av de båda valven genomfördes utav Marleen Kolmodin och Marianne Gustafsson Belzacq.

VALLSTENA KYRKA

I samband med Vallstena kyrkas inre restaurering av kyrkorummet framkom önskemål att de nu överkalkade/putsade 1700-tals måleriet med akantus skulle rekonstrueras. Kyrkorummets murar var efter äldre restaurering putsade med KC-puts. Rekonstruktionen genomfördes av Marleen Kolmodin efter äldre fotografier som tagits innan måleriet kalkades över.

SJONHEM KYRKA

Konservering av Sjonhem kyrkas tre portaler. Bilderna visar västportalen och långhusportalen före och efter utförda konserveringsåtgärder.

 

HEJNUM KYRKA

Konservering av kyrkans fyra portaler. Bilderna visar västportalen där vi skulle avlägsna alla äldre cementlagningar och konservera portalen, före, under och efter konserveringsarbete.
Sakristian
Friläggning och konservering utav Hejnum kyrkas sakristias akantusmåler, arbetet genomfördes tillsammans med Marianne Gustafsson Belzacq.

PROFAN BEBYGGELSE

Bilderna visar ett axplock av de arbeten vi utfört för profana byggnader.
Konservering av portomfattning i kalksten och målning av text på stenplattor ovan ingång på gamla arkivet Visby
Lagning och ilusning av ny sten på trappa och omfattning i kalksten till entré för gamla rådhuset Visby.